Chi tiết tin

 • Sở Nội vụ Báo cáo tổng kết công tác văn thư, lưu trữ năm 2015 [06-06-2016]

  Ngày 25/3/2016, Sở Nội vụ phát hành Báo cáo số 993/BC-SNV về tổng kết công tác văn thư, lưu trữ năm 2015. Theo đó, nội dung Báo cáo gồm 2 phần: Kết quả công tác văn thư, lưu trữ năm 2015; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

  Ngày 25/3/2016, Sở Nội vụ phát hành Báo cáo số 993/BC-SNV về tổng kết công tác văn thư, lưu trữ năm 2015. Theo đó, nội dung Báo cáo gồm 2 phần: Kết quả công tác văn thư, lưu trữ năm 2015; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2016.

  Về kết quả công tác văn thư, lưu trữ năm 2015 gồm có công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ; hoạt động lưu trữ lịch sử và hoạt động văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức.
  Một số mặt công tác nổi bật tại các cơ quan, tổ chức:
  Về hoạt động Lưu trữ cơ quan, đa số các cơ quan, tổ chức chưa thực hiện chỉnh lý tài liệu tồn đọng và chưa tổ chức thu thập đầy đủ hồ sơ về Lưu trữ cơ quan. Một số cơ quan đã thực hiện tốt chức năng Lưu trữ cơ quan; tổ chức giao nộp tài liệu vào Lưu trữ cơ quan tốt như: Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp, Ủy ban nhân dân quận Bình Tân và Sở Xây dựng.
  Trong năm 2015, công tác chỉnh lý tài liệu theo Kế hoạch được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt, tài liệu tồn đọng trước ngày 30/4/1975 được chỉnh lý, sắp xếp tại các cơ quan, tổ chức như: Sở Giao thông vận tải (700 mét giá); Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố (500 mét giá); Chi cục Văn thư - Lưu trữ (320 mét giá) và tại Ủy ban nhân dân 10 quận, huyện (525 mét giá).
  Về bố trí, xây dựng Kho Lưu trữ cơ quan theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố, hầu hết các cơ quan đã tổ chức rà soát việc bố trí, xây dựng, cải tạo, nâng cấp Kho Lưu trữ cơ quan và báo cáo về Sở Nội vụ. Riêng Ủy ban nhân dân quận, huyện đã có chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn bố trí Kho Lưu trữ theo quy định để bảo quản tốt hồ sơ tài liệu. Tiêu biểu cho việc đầu tư xây dựng Kho Lưu trữ là Ủy ban nhân dân Quận 12 đã quyết định đầu tư công trình xây dựng Kho Lưu trữ có quy mô 427,8  , tổng mức đầu tư 2,2 tỷ đồng và Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh đang chuẩn bị đầu tư xây dựng Kho Lưu trữ của Ủy ban nhân dân và Huyện ủy.
  Về tổ chức sử dụng tài liệu lưu trữ, theo báo cáo tổng hợp số liệu từ các cơ quan, tổ chức có 90.180 lượt người nghiên cứu, sử dụng 150.834 hồ sơ, tài liệu. Tiêu biểu các cơ quan tổ chức sử dụng tốt tài liệu như Văn phòng Đăng ký đất đai Thành phố và hệ thống các Chi nhánh trực thuộc; Trung tâm Thông tin và Dịch vụ xây dựng thuộc Sở Xây dựng./.

   Xem chi tiết báo cáo:  

  http://sonoivu.hochiminhcity.gov.vn/vbqlnn/BC%20993_BC.PDF

Lượt xem: 10602

Tin khác