Chi tiết tin

 • Sở Nội vụ hướng dẫn các mẫu Phiếu trình duyệt, trình ký hồ sơ đối với các cơ quan, tổ chức [06-06-2016]

  Thực hiện Quyết định số 5078/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mẫu Phiếu trình và sắp xếp thành phần tài liệu trong hồ sơ trình duyệt, trình ký hồ sơ tại các cơ quan, tổ chức; ngày 25/3/2016, Sở Nội vụ phát hành Hướng dẫn số 992/HD-SNV về các mẫu Phiếu trình duyệt, trình ký hồ sơ đối với các cơ quan, tổ chức.

  Thực hiện Quyết định số 5078/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mẫu Phiếu trình và sắp xếp thành phần tài liệu trong hồ sơ trình duyệt, trình ký hồ sơ tại các cơ quan, tổ chức; ngày 25/3/2016, Sở Nội vụ phát hành Hướng dẫn số 992/HD-SNV về các mẫu Phiếu trình duyệt, trình ký hồ sơ đối với các cơ quan, tổ chức.

  Theo đó, nội dung hướng dẫn mẫu Phiếu trình tại các cơ quan và cơ quan trực thuộc trên địa bàn Thành phố. Bao gồm các trường hợp: Cơ quan có đơn vị, cơ quan có bộ phận và cơ quan không có cơ cấu tổ chức bên trong.

  1. Đối với cơ quan có các đơn vị 
  a) Quy trình: Cá nhân được giao soạn thảo văn bản, lập hồ sơ, viết Phiếu trình và trình theo trình tự:
  - Người đứng đầu đơn vị (Trưởng phòng chuyên môn) kiểm tra và chịu trách nhiệm về độ chính xác của nội dung của dự thảo văn bản và ký nháy vào cuối nội dung văn bản sau dấu chấm hết (./.).
  - Chánh Văn phòng hoặc Trưởng phòng Hành chính kiểm tra và chịu trách nhiệm về thể thức và kỹ thuật trình bày, thủ tục ban hành văn bản và ký nháy vào vị trí cuối cùng của thể thức “Nơi nhận”.
  - Phó Thủ trưởng cơ quan được phân công phụ trách, có ý kiến và ký vào Phiếu trình hoặc ký văn bản ban hành.
  - Thủ trưởng cơ quan, tổ chức có ý kiến, ký Phiếu trình và ký văn bản.
  b) Mẫu Phiếu trình: Mẫu Phiếu trình thực hiện như mẫu Phiếu trình được ban hành kèm theo Quyết định số 5078/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Mẫu số 1 kèm theo Hướng dẫn này.
  2. Đối với các cơ quan có bộ phận       
  a) Quy trình: Cá nhân được giao soạn thảo văn bản, lập hồ sơ, viết Phiếu trình trình và trình theo trình theo tự:
  - Người quản lý trực tiếp bộ phận chuyên môn (Tổ trưởng, Đội trưởng,…) kiểm tra và chịu trách nhiệm về độ chính xác của nội dung của dự thảo văn bản và ký nháy vào cuối nội dung văn bản sau dấu chấm hết (./.).
  - Bộ phận hành chính văn thư (Tổ trưởng, Đội trưởng,…) kiểm tra và chịu trách nhiệm về thể thức và kỹ thuật trình bày, thủ tục ban hành văn bản và ký nháy vào vị trí cuối cùng của thể thức “Nơi nhận”.
  - Phó Thủ trưởng cơ quan, tổ chức được phân công phụ trách, có ý kiến và ký vào Phiếu trình hoặc ký văn bản ban hành.
  - Thủ trưởng cơ quan có ý kiến, ký Phiếu trình và ký văn bản.
  b) Mẫu Phiếu trình: Thực hiện Mẫu số 2 kèm theo Hướng dẫn này.
  3. Đối với các cơ quan không có cơ cấu tổ chức bên trong
  Thủ trưởng cơ quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ phân công bố trí người chịu trách nhiệm một số mặt công tác hoặc lĩnh vực và quy định cụ thể:
  a) Quy trình
  - Cá nhân được giao soạn thảo văn bản, lập hồ sơ và viết Phiếu trình đề xuất, tham mưu, chịu trách nhiệm về độ chính xác của nội dung của dự thảo văn bản và ký nháy vào cuối nội dung văn bản sau dấu chấm hết (./.).
  - Người làm công tác văn thư kiểm tra và chịu trách nhiệm về thể thức và kỹ thuật trình bày, thủ tục ban hành văn bản và ký nháy vào vị trí cuối cùng của thể thức “Nơi nhận”.
  - Phó Thủ trưởng cơ quan  được phân công phụ trách, có ý kiến và ký vào Phiếu trình hoặc ký văn bản ban hành.
  - Thủ trưởng cơ quan có ý kiến, ký Phiếu trình và ký văn bản.
  b) Mẫu Phiếu trình: Thực hiện Mẫu số 3 kèm theo Hướng dẫn này.
  4. Lưu trữ hồ sơ và phiếu trình
  a) Cơ quan có phát hành văn bản đi, có lập Phiếu trình, lập hồ sơ công việc phải tổ chức lưu trữ hồ sơ và phiếu trình theo quy định.
  b) Phiếu trình duyệt, trình ký hồ sơ là thành phần tài liệu không thể tách rời hồ sơ gốc của cơ quan ban hành văn bản; được xác định có cùng thời hạn bảo quản với hồ sơ liên quan; được giao nộp và bảo quản tại Lưu trữ cơ quan và Lưu trữ lịch sử theo quy định./.
   Xem chi tiết Hướng dẫn số 992/HD-SNV:

Lượt xem: 13472

Tin khác