Chi tiết tin

 • Sở Nội vụ hướng dẫn về một số nội dung liên quan đến việc thực hiện bản sao văn bản tại các cơ quan, tổ chức [06-06-2016]

  Theo đề nghị của Chi cục Văn thư - Lưu trữ, ngày 25 tháng 02 năm 2016, Sở Nội vụ phát hành Hướng dẫn số 600/HD-SNV về một số nội dung liên quan đến việc thực hiện bản sao văn bản tại các cơ quan, tổ chức. Trong đó, việc thực hiện bản sao văn bản, ngoài nội dung hướng dẫn chi tiết về thể thức và kỹ thuật trình bày bản sao còn có các văn bản thuộc đối tượng thực hiện bản sao văn bản, thẩm quyền thực hiện và ký bản sao:

  Theo đề nghị của Chi cục Văn thư - Lưu trữ, ngày 25 tháng 02 năm 2016, Sở Nội vụ phát hành Hướng dẫn số 600/HD-SNV về một số nội dung liên quan đến việc thực hiện bản sao văn bản tại các cơ quan, tổ chức. Trong đó, việc thực hiện bản sao văn bản, ngoài nội dung hướng dẫn chi tiết về thể thức và kỹ thuật trình bày bản sao còn có các văn bản thuộc đối tượng thực hiện bản sao văn bản, thẩm quyền thực hiện và ký bản sao:

  1. Các văn bản thuộc đối tượng thực hiện bản sao văn bản
  a) Các cơ quan, tổ chức đã ban hành bản chính văn bản hoặc khi nhận được bản chính văn bản, bản sao y bản chính từ các cơ quan, tổ chức khác gửi đến và có nhu cầu sử dụng bản sao văn bản, thì có thể thực hiện các hình thức bản sao văn bản, cụ thể:
  - Trường hợp nhận được bản chính văn bản, có thể thực hiện bản sao y bản chính hoặc bản trích sao.
  - Trường hợp nhận được bản sao y bản chính, có thể thực hiện bản sao lục.
  b) Bản sao y bản chính, bản trích sao và bản sao lục được thực hiện theo đúng quy định pháp luật có giá trị pháp lý như bản chính.
  c) Bản sao chụp cả dấu và chữ ký của văn bản không được thực hiện sao văn bản theo quy định pháp luật chỉ có giá trị thông tin, tham khảo.
  2. Về thẩm quyền thực hiện bản sao văn bản
  a) Thủ trưởng cơ quan, tổ chức quyết định hoặc chỉ đạo thực hiện bản sao văn bản.
  b) Thẩm quyền ký bản sao văn bản thuộc thủ trưởng cơ quan, tổ chức hoặc có thể giao cho cấp phó ký thay hoặc giao Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Hành chính ký thừa lệnh; Phó Chánh Văn phòng, Phó Trưởng phòng Hành chính có thể ký thay của ký thừa lệnh.

Lượt xem: 7305

Tin khác