Chi tiết tin

 • Sở Tư pháp xây dựng và ban hành kế hoạch triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 [06-06-2016]

  Ngày 01 tháng 02 năm 2016, Sở Tư pháp phát hành Kế hoạch số 549/KH-STP về triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2016

  Ngày 01 tháng 02 năm 2016, Sở Tư pháp phát hành Kế hoạch số 549/KH-STP về triển khai thực hiện công tác văn thư, lưu trữ năm 2016. Nội dung các nhiệm vụ chủ yếu như sau:

  1. Công tác quản lý, chỉ đạo nhiệm vụ thường xuyên:
  - Kiện toàn công tác tổ chức và cán bộ làm công tác văn thư, lưu trữ
  - Thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, bảo hộ lao động và các chế độ khác cho công chức, viên chức làm công tác lưu trữ theo quy định hiện hành
  - Xây dựng, ban hành các văn bản quản lý, hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ
  - Phổ biến các văn bản pháp luật về công tác văn thư, lưu trữ
  - Hướng dẫn nghiệp vụ, tổ chức Đoàn kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ
  2. Quản lý, chỉ đạo hoạt động nghiệp vụ văn thư, lưu trữ
  - Thực hiện đúng quy định về soạn thảo, phát hành, quản lý văn bản đi, văn bản đến.
  - Quản lý và sử dụng con dấu
  - Lập hồ sơ và giao nộp tài liệu vào Lưu trữ cơ quan
  - Chỉnh lý tài liệu tồn đọng và tiêu hủy tài liệu hết giá trị
  - Sửa chữa, cải tạo, bố trí Kho Lưu trữ
  - Tổ chức sử dụng tài liệu
  - Hiện đại hóa công tác văn thư, lưu trữ
  Về giải pháp tổ chức thực hiện, tại từng nội dung của Kế hoạch, có phân công cụ thể đơn vị chủ trì và phối hợp thực hiện. Mặt khác, có quy định thời gian cụ thể để tổ chức thực hiện và hoàn thành từng nhiệm vụ./.   
   

   

Lượt xem: 7669

Tin khác