Chi tiết tin

 • Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo triển khai nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 [23-02-2022]

  Ngày 22 tháng 02 năm 2022, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Công văn số 525/UBND-VX về việc triển khai nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2022 gửi đến các cơ quan, tổ chức.

  Công văn chỉ đạo có nội dung:

  Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 428/TTr-SNV ngày 26 tháng 01 năm 2022 về việc triển khai nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2022; Ủy ban nhân dân Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:

  1. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức

  a) Rà soát xây dựng, ban hành, sửa đổi, bổ sung các văn bản quản lý và văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ bảo đảm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

  b) Tổ chức triển khai, phổ biến, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác văn thư, lưu trữ cho công chức, viên chức, đặc biệt là công tác lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử theo Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ.

  c) Các cơ quan, tổ chức chưa có Kho Lưu trữ, cần rà soát bố trí, cải tạo, xây dựng, nâng cấp Kho Lưu trữ có diện tích phù hợp để đảm bảo đủ diện tích bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ.

  d) Tuyển dụng, bố trí công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ có trình độ phù hợp đáp ứng được yêu cầu công tác.

  đ) Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ, quản lý tài liệu điện tử theo Kế hoạch số 4292/KH-UBND ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố về tổ chức thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 - 2025 (số hóa tài liệu lưu trữ giấy, tạo lập cơ sở dữ liệu đối với tài liệu hình thành mới); phối hợp với Chi cục Văn thư - Lưu trữ xác định giá trị tài liệu và lập Mục lục hồ sơ, tài liệu thuộc diện số hóa tại các cơ quan, tổ chức.

  e) Tổ chức thực hiện hoặc phối hợp thực hiện tốt các đề án, kế hoạch chỉnh lý và thu thập tài liệu đã được Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt; tổ chức kiểm tra, giám sát đảm bảo chất lượng công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ theo quy định; phối hợp với Chi cục Văn thư - Lưu trữ xác định giá trị tài liệu, thẩm định Mục lục hồ sơ, tài liệu và giao nộp vào Lưu trữ lịch sử Thành phố sau khi chỉnh lý.

  2. Sở Nội vụ

  Chỉ đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung các nhiệm vụ:

  a) Triển khai thực hiện các văn bản quy định mới ban hành về lĩnh vực văn thư, lưu trữ.

  b) Quản lý, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đề án: công trình xây dựng Trung tâm Lưu trữ giai đoạn 2; Đề án chỉnh lý tài liệu; Đề án thu thập hồ sơ, tài liệu; Kế hoạch số hóa hồ sơ tài liệu Lưu trữ lịch sử; Kế hoạch số 4292/KH-UBND và Kế hoạch tăng cường công tác quản lý và hoạt động văn thư, lưu trữ tại Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố.

  c) Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, tổ chức thực hiện Kế hoạch số 4292/KH-UBND.

  d) Tiếp tục triển khai thực hiện số hóa hồ sơ, tài liệu tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố theo Quyết định số 4015/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố.

  đ) Tổ chức thu thập hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử Thành phố.

  e) Tổng hợp báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử tại các cơ quan, tổ chức từ năm 2017 đến nay.

  g) Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch học tập kinh nghiệm, khảo sát thực tế về nghiệp vụ lưu trữ, quản lý tài liệu điện tử tại Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, các Trung tâm Lưu trữ quốc gia và các tỉnh, tổ chức phát huy giá trị tài liệu.

  3. Sở Thông tin và Truyền thông

  Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính, các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch số 4292/KH-UBND.

  4. Sở Tài chính

  Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan thẩm định, trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt kinh phí thực hiện Kế hoạch số 4292/KH-UBND và các đề án, kế hoạch của Ủy ban nhân dân Thành phố./.

            NH

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 2537

Tin khác