Chi tiết tin

 • Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016 [06-06-2016]

  Ngày 25 tháng 01 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong ký ban hành Công văn số 307/UBND-VX về xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016. Theo đó, nội dung chủ yếu của Công văn chỉ đạo:

  Ngày 25 tháng 01 năm 2016, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Nguyễn Thành Phong ký ban hành Công văn số 307/UBND-VX về xây dựng phương hướng, nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016. Theo đó, nội dung chủ yếu của Công văn chỉ đạo:

  - Giao Giám đốc Sở Nội vụ chỉ đạo Chi cục Văn thư - Lưu trữ, căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 do Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước hướng dẫn và tình hình cụ thể về công tác văn thư, lưu trữ của Thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ theo quy định.

  Trên cơ sở các nhiệm vụ nêu trên, xây dựng văn bản hướng dẫn và triển khai đến các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố về các nhiệm vụ công tác văn thư, lưu trữ năm 2016.
  - Thủ trưởng các cơ quan Sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện căn cứ vào hướng dẫn của Sở Nội vụ xây dựng kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ phù hợp với tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị mình./.

Lượt xem: 8296

Tin khác