Chi tiết tin

 • Báo cáo kết quả chỉnh lý tài liệu của quận Gò Vấp [22-02-2018]

  Theo Công văn số 380/VP ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về việc báo cáo đã thực hiện bổ sung hoàn thiện kết quả chỉnh lý tài liệu.

  Kết quả bổ sung chỉnh lý như sau:

  - Hoàn thành bổ sung Kế hoạch thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ của UBND quận có nội dung theo hướng dẫn tại Công văn số 283/VTLTNN-NVTW ngày 19/5/2004 và Quyết định số 128/QĐ-VTLTNN ngày 01/6/2009 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước.

  - Hoàn thành biên soạn, cập nhật bổ sung kết nối lịch sử phông của các phông chỉnh lý.

  - Hoàn thành biên mục thành phần tài liệu trong hồ sơ có thời hạn bảo quản vĩnh viễn và lập Mục lục hồ sơ nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử theo quy định.

  (Tài liệu gửi kèm theo Công văn số 380/VP là các thành phần tài liệu đã hoàn thiện nêu trên). 

Lượt xem: 2832

Tin khác