Chi tiết tin

  • Phúc đáp Công ty Hai Giang về việc cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ [27-09-2016]

    Theo đề nghị của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tư vấn và Dịch vụ khoa học Văn thư Lưu trữ Hai Giang tại Công văn số 18/CV ngày 26 tháng 8 năm 2016 về việc cấp Chứng chỉ hành nghề và Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ lưu trữ, Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh phúc đáp tại Công văn số 286/CCVTLT-QL.

    Việc cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ theo Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ đã được Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước tổ chức thi kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2016 và công bố kết quả kiểm tra tại Thông báo số 23/TB-HĐKT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Hội đồng Kiểm tra thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước về kết quả kiểm tra nghiệp vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ năm 2016.

    Sau khi Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước phát hành phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ, Chi cục Văn thư - Lưu trữ sẽ tham mưu Sở Nội vụ cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ cho cá nhân tham dự kỳ kiểm tra nghiệp vụ đạt yêu cầu và đủ điều kiện theo quy định.

    Trong thời gian chờ các thủ tục trên, Công ty tiếp tục hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh theo Hướng dẫn số 3612/HD-SNV ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Sở Nội vụ hướng dẫn một số nội dung về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố đến khi có thông báo cấp Chứng chỉ hành nghề của Sở Nội vụ.   

Lượt xem: 1604

Tin khác