Chi tiết tin

 • Kế hoạch tổ chức quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh [14-09-2017]

  Ngày 13 tháng 9 năm 2017, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 3674/KH-SNV về việc tổ chức quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

  Theo đó, Kế hoạch có nội dung:

  Nhằm tăng cường quản lý nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ của Sở Nội vụ; quản lý chất lượng hoạt động chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu và giao nộp tài liệu vào Trung tâm lưu trữ lịch sử Thành phố và tổng hợp, kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, nội dung Kế hoạch như sau:

  1. Tổ chức cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và theo dõi hoạt động dịch vụ lưu trữ

  2. Tổ chức Hội nghị triển khai quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ

  - Đối tượng tham dự Hội nghị gồm: Các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đã đăng ký hoạt động với Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

  - Nội dung Hội nghị: Triển khai các văn bản hướng dẫn các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố.

  - Thời gian tổ chức Hội nghị: Dự kiến vào ngày 10 tháng 10 năm 2017.

  - Địa điểm tổ chức Hội nghị: Phòng họp Chi cục Văn thư - Lưu trữ, Tầng 6 Tòa nhà IPC, số 1489 Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7.

  3. Tổ chức kiểm tra hoạt động dịch vụ lưu trữ

  a) Đối tượng kiểm tra: Các tổ chức, cá nhân thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu trữ cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố.

  b) Nội dung kiểm tra

  - Hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu trữ.

  - Phương án thực hiện dịch vụ lưu trữ.

  - Danh sách lao động thực hiện dịch vụ lưu trữ.

  - Quy trình thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ.

  - Chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ lưu trữ.

  c) Thời gian kiểm tra: Định kỳ và đột xuất trong thời gian các tổ chức, cá nhân thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu trữ cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố tại địa điểm tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ lưu trữ.

  d) Thành phần tham dự kiểm tra

  - Thành phần Đoàn kiểm tra: Chi cục trưởng hoặc Phó Chi cục trưởng - Trưởng đoàn; Lãnh đạo Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ và Chuyên viên Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ - Thư ký.

  - Thành phần của tổ chức cung cấp dịch vụ lưu trữ: Đại diện lãnh đạo và người trực tiếp quản lý việc thực hiện dịch vụ lưu trữ.

  - Thành phần đối với các cơ quan, tổ chức sử dụng dịch vụ lưu trữ: Đại diện lãnh đạo và Lưu trữ cơ quan.

  đ) Trình tự và cách thức kiểm tra

  - Nghe báo cáo việc tổ chức, thực hiện dịch vụ lưu trữ.

  - Kiểm tra thực tế việc tổ chức, thực hiện dịch vụ lưu trữ.

  - Kết luận của Trưởng Đoàn kiểm tra và lập biên bản kiểm tra.

  4. Tổ chức thực hiện: Giao Chi cục Văn thư - Lưu trữ tổ chức thực hiện Kế hoạch này./.

  Kế hoạch số 3674/KH-SNV

  Ngô Thị Mỹ Giang, Chuyên viên Phòng QLVTLT

Lượt xem: 1753

Tin khác