Chi tiết tin

 • Báo cáo tình hình cấp, quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ [22-01-2019]

  Ngày 15 tháng 01 năm 2019, Sở Nội vụ phát hành Báo cáo số 205/BC-SNV về tình hình cấp, quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.

  Nội dung chính như sau:

  Thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và dịch vụ lưu trữ, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo tình hình cấp, quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ năm 2018 như sau:

  1. Tình hình cấp, quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

  a) Số lượng Chứng chỉ hành nghề được cấp: 17

  Theo Công văn số 668/VTLTNN-NVĐP ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về việc cấp phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ năm 2018; Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh được Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước cấp 17 phôi Chứng chỉ hành nghề lưu trữ đối với 17 cá nhân đạt kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018, trong đó có 11 cá nhân đạt kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ lĩnh vực chỉnh lý tài liệu lưu trữ, 06 cá nhân đạt kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ lĩnh vực số hóa tài liệu lưu trữ.

  Trong năm 2018, Sở Nội vụ đã cấp 17 Chứng chỉ hành nghề lưu trữ cho 17 cá nhân; trong đó, 13 cá nhân đạt kết quả kiểm tra năm 2018, 4 cá nhân đạt kết quả kiểm tra năm 2017.

  b) Số lượng Chứng chỉ hành nghề được cấp lại: không.

  c) Số lượng Chứng chỉ hành nghề thu hồi: không.

  2. Tình hình thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ

  a) Tên tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ: Có 16 tổ chức đăng ký hoạt động tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, chỉ có 08 tổ chức báo cáo tình hình thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ, gồm: Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Lưu trữ Sài Gòn; Trung tâm Lưu trữ quốc gia II; Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Nghiệp vụ Văn phòng Lưu trữ Hoàng Phát; Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh; Cơ sở Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh; Công ty CP Công nghệ Lưu trữ - Số hóa tài liệu HT; Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Năm Sao; Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Văn thư, Lưu trữ và Tin học Phương Nam.

  b) Tổng số người lao động có Chứng chỉ hành nghề lưu trữ trong tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ: 30 người.

  c) Số lượng hợp đồng (theo từng hoạt động dịch vụ được quy định tại khoản 3 Điều 36 Luật Lưu trữ): 32 hợp đồng, trong đó:

  - Hợp đồng hoạt động dịch vụ chỉnh lý: 28

  - Hợp đồng hoạt động dịch vụ số hóa: 03

  - Hợp đồng hoạt động dịch vụ tư vấn: 01

  d) Chất lượng thực hiện hợp đồng

  Để quản lý tốt chất lượng chỉnh lý tài liệu tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Nội vụ đã xây dựng kế hoạch số 5075/KH-SNV ngày 26 tháng 12 năm 2017 về tổ chức kiểm tra hoạt động dịch vụ lưu trữ.

  Qua kết quả kiểm tra thực tế công tác chỉnh lý tài liệu tồn đọng, một số cơ quan, tổ chức thực hiện ký hợp đồng với các đơn vị hoạt động dịch vụ lưu trữ, chất lượng hoạt động dịch vụ của một số tổ chức tương đối đạt yêu cầu. Bên cạnh đó, vẫn còn một số đơn vị thực hiện chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu của nghiệp vụ chỉnh lý. Kết quả, Sở Nội vụ đã kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn tổ chức cung cấp dịch vụ đạt chất lượng theo quy định.

  3. Tình hình thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, t cáo

  a) Về cấp, quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ: không.

  b) Về quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ: không./.

   

  Mỹ Giang, Chuyên viên Phòng QLVTLT

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 1273

Tin khác