Chi tiết tin

 • Đề nghị các tổ chức hoạt động dịch vụ lưu trữ báo cáo tình hình hoạt động năm 2019 [19-12-2019]

  Ngày 18 tháng 12 năm 2019, Chi cục Văn thư - Lưu trữ phát hành Công văn số 344/CCVTLT-QL gửi các tổ chức có đăng ký thông tin hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố để báo cáo tình hình hoạt động dịch vụ lưu trữ năm 2019.

  Công văn có nội dung chính như sau:

  Thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ; Hướng dẫn số 3612/HD-SNV ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Sở Nội vụ về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

  Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị 17 tổ chức đã đăng ký thông tin hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả hoạt động dịch vụ lưu trữ năm 2019 (thời điểm báo cáo số liệu hoạt động tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019) về Chi cục Văn thư - Lưu trữ trước ngày 25 tháng 12 năm 2019 (Mẫu báo cáo kèm theo). Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà IPC, số 1489 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7; điện thoại số 08 37.760.692 (Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ); số fax 08 37.760.684 hoặc địa chỉ email ccvtlt.snv@tphcm.gov.vn.

  Đề nghị Quý tổ chức hợp tác thực hiện báo cáo theo mẫu, đảm bảo chất lượng và thời gian để Chi cục tổng hợp tham mưu Sở Nội vụ báo cáo Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước theo quy định./.

  Mỹ Giang, Chuyên viên Phòng QLVTLT

  Mẫu báo cáo

   

  http://ccvtlt.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn/

Lượt xem: 1171

Tin khác