Danh sách văn bản: Sở Nội vụ

Tìm kiếm văn bản

Tên loại và Số ký hiệu Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung
Công văn số 3068/SNV-CCVTLT 30-08-2016 Sở Nội vụ
Công văn số 3067/SNV-CCVTLT 30-08-2016 Sở Nội vụ
Công văn số 3066/SNV-CCVTLT 30-08-2016 Sở Nội vụ
Công văn số 3048/SNV-CCVTLT 30-08-2016 Sở Nội vụ
Hướng dẫn số 2332/HD-SNV 08-07-2016 Sở Nội vụ
Hướng dẫn số 992/HD-SNV 25-03-2016 Sở Nội vụ
Hướng dẫn số 991/HD-SNV 25-03-2016 Sở Nội vụ
Báo cáo số 993/BC-SNV 25-03-2016 Sở Nội vụ
Hướng dẫn số 600/HD-SNV 25-02-2016 Sở Nội vụ
Hướng dẫn số 4272/HD-SNV 16-11-2015 Sở Nội vụ
Hướng dẫn số 3612/HD-SNV 23-09-2015 Sở Nội vụ
Hướng dẫn số 3582/HD-SNV 22-09-2015 Sở Nội vụ
Quyết định số 525/QĐ-SNV 15-06-2015 Sở Nội vụ
Quyết định số 463/QĐ-SNV 05-06-2015 Sở Nội vụ
Hướng dẫn số 686/HD-SNV 02-03-2015 Sở Nội vụ