Danh sách văn bản: Sở Nội vụ

Tìm kiếm văn bản

Tên loại và Số ký hiệu Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung
Thông báo số 1439/TB-SNV 31-03-2023 Sở Nội vụ
Kế hoạch số 1750/KH-SNV 17-04-2023 Sở Nội vụ
Kế hoạch số 542/KH-SNV 13-02-2023 Sở Nội vụ
Tờ trình số 3051/TTr-SNV 08-07-2022 Sở Nội vụ
Công văn số 5283/SNV-CCVTLT 29-11-2021 Sở Nội vụ
Báo cáo số 5065/BC-SNV 16-11-2021 Sở Nội vụ
Tờ trình số 3192/TTr-SNV 04-08-2021 Sở Nội vụ
Công văn số 2388/SNV-CCVTLT 23-06-2021 Sở Nội vụ
Báo cáo số 2325/BC-SNV 18-06-2021 Sở Nội vụ
Công văn số 2324/SNV-CCVTLT 18-06-2021 Sở Nội vụ
Hướng dẫn số 2283/HD-SNV 17-06-2021 Sở Nội vụ
Quyết định số 266/QĐ-SNV 11-06-2021 Sở Nội vụ
Công văn số 1768/SNV-CCVTLT 17-05-2021 Sở Nội vụ
Công văn số 1714/SNV-CCVTLT 11-05-2021 Sở Nội vụ
Công văn số 891/SNV-CCVTLT 18-03-2021 Sở Nội vụ