Danh sách văn bản: Sở Nội vụ

Tìm kiếm văn bản

Tên loại và Số ký hiệu Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung
Báo cáo số 767/BC-SNV 02-03-2017 Sở Nội vụ
Giấy mời số 252/GM-SNV 20-01-2017 Sở Nội vụ
Công văn số 450/SNV-CCVTLT 10-02-2017 Sở Nội vụ
Báo cáo số 512, 513/BC-SNV 15-02-2017 Sở Nội vụ
Công văn số 410/SNV-CCVTLT 09-02-2017 Sở Nội vụ
Công văn số 409/SNV-CCVTLT 09-02-2017 Sở Nội vụ
Báo cáo số 360/BC-SNV 06-02-2017 Sở Nội vụ
Tờ trình 232/TTr-SNV 19-01-2017 Sở Nội vụ
Báo cáo số 42/BC-SNV 05-01-2017 Sở Nội vụ
Công văn số 4534/SNV-CCVTLT 21-12-2016 Hội đồng kiểm tra
Công văn số 4434/TB-SNV 09-12-2016 Hội đồng kiểm tra
Công văn số 4031/SNV-CCVTLT 09-11-2016 Sở Nội vụ
Quyết định số 1214/QĐ-SNV 30-09-2016 Sở Nội vụ
Quyết định số 1303/QĐ-SNV 11-10-2016 Sở Nội vụ
Công văn số: 3443/SNV-CCVTLT 29-09-2016 Sở Nội vụ