Chi tiết tin

 • Báo cáo tình hình cấp, quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ [17-01-2020]

  Ngày 13 tháng 01 năm 2020, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh phát hành Báo cáo số 113/BC-SNV gửi Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước về tình hình cấp, quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ năm 2019.

  Báo cáo có nội dung chính như sau:

  1. Tình hình cấp, quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ

  a) Số lượng Chứng chỉ hành nghề được cấp: 02

  Trong năm 2019, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh đã cấp 02 Chứng chỉ hành nghề lưu trữ cho 02 cá nhân; trong đó, 01 cá nhân đạt kết quả kiểm tra năm 2018 (lĩnh vực chỉnh lý tài liệu lưu trữ), 01 cá nhân đạt kết quả kiểm tra năm 2017 (lĩnh vực số hóa tài liệu lưu trữ).

  b) Số lượng Chứng chỉ hành nghề được cấp lại: không.

  c) Số lượng Chứng chỉ hành nghề thu hồi: không.

  2. Tình hình thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ

  a) Tên tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ: Có 17 tổ chức đăng ký hoạt động tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, chỉ có 11 tổ chức thực hiện báo cáo tình hình thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ, gồm:

  - Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.

  - Trung tâm Tin học và Số hóa tài liệu.

  - Công ty Cổ phần phát triển Công nghệ hành chính ADDJ.

  - Công ty CP Công nghệ Lưu trữ - Số hóa tài liệu HT.

  - Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Văn thư, Lưu trữ và Tin học Phương Nam.

  - Công ty Công nghệ và truyền thông Năm Sao.

  - Trung tâm Đào tạo nghiên cứu Khoa học tổ chức và Quản lý.

  - Phân hiệu Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Thành phố Hồ Chí Minh.

  - Trung tâm Lưu trữ quốc gia II.

  - Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Nghiệp vụ Văn phòng Lưu trữ Hoàng Phát.

  - Công ty TNHH Khoa học Công nghệ Lưu trữ Sài Gòn (báo cáo chưa theo mẫu quy định).

  b) Tổng số người lao động có Chứng chỉ hành nghề lưu trữ trong tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ: 34 người.

  c) Số lượng hợp đồng (theo từng hoạt động dịch vụ được quy định tại Khoản 3 Điều 36 Luật Lưu trữ): 43 hợp đồng.

  - Hợp đồng hoạt động dịch vụ chỉnh lý: 40

  - Hợp đồng hoạt động dịch vụ số hóa: 01

  - Hợp đồng hoạt động dịch vụ tư vấn: 0

  - Hợp đồng hoạt động dịch vụ chỉnh lý và số hóa: 02

  d) Chất lượng thực hiện hợp đồng

  Qua kết quả kiểm tra thực tế công tác chỉnh lý tài liệu tồn đọng, các tổ chức cung cấp hoạt động dịch vụ chưa đảm bảo chất lượng theo yêu cầu, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về phương án và kỹ thuật của nghiệp vụ chỉnh lý hồ sơ, tài liệu nhất là việc xác định giá trị tài liệu lưu trữ và lập lại hồ sơ công việc. Một số tổ chức cung cấp hoạt động dịch vụ nhận quá nhiều gói thầu nên ảnh hưởng đến chất lượng và tiến độ thực hiện.

  Chi cục Văn thư - Lưu trữ đã tổ chức kiểm tra, lập biên bản và có công văn yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục các hạn chế, chưa phù hợp quy định trong lĩnh vực lưu trữ, giúp công tác chỉnh lý tài liệu lưu trữ tại các cơ quan, tổ chức đạt chất lượng, hiệu quả theo quy định.

  3. Tình hình thanh tra, kiểm tra và giải quyết khiếu nại, t cáo

  a) Về cấp, quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ: không.

  b) Về quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ: không.

  Báo cáo số 113/BC-SNV

  Mỹ Giang, Chuyên viên Phòng QLVTLT

Lượt xem: 2192

Tin khác