Chi tiết tin

 • Quyết định về phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính nhà nước tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ [06-06-2019]

  Ngày 16 tháng 5 năm 2018, Chi cục Văn thư - Lưu trữ ban hành Quyết định số 10A/QĐ-CCVTLT về phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính nhà nước tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

  Để phục vụ tốt hơn cho tổ chức và cá nhân, Chi cục Văn thư - Lưu trữ xây dựng Kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính nhà nước có những nội dung chủ yếu như sau:

  1. Mục đích, yêu cầu

  a) Việc xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch này nhằm từng bước chuẩn hóa các Quy trình thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) phù hợp với các yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, bảo đảm tính đồng bộ của hệ thống; góp phần từng bước xây dựng nền hành chính khoa học, hướng tới chuẩn hóa quy trình hoạt động; tạo điều kiện giúp lãnh đạo cơ quan điều hành công việc hiệu quả hơn nhờ thiết lập cơ chế giải quyết hành chính rành mạch, thống nhất. Qua đó, chất lượng, hiệu quả công tác quản lý và cung cấp dịch vụ hành chính được nâng cao, tạo sự hài lòng tin của tổ chức và cá nhân, xây dựng môi trường làm việc khoa học, chuyên nghiệp, phục vụ.

  b) Trưởng các phòng chuyên môn thuộc Chi cục căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo quy định pháp luật; chịu trách nhiệm chủ động rà soát, thống kê số lượng TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước tham mưu lãnh đạo Chi cục giải quyết để triển khai xây dựng, chuẩn hóa Quy trình ISO và chuyển đổi áp dụng HTQLCL phù hợp với TCVN ISO 9001:2015 đối với ít nhất 85% - 100% TTHC đã được Chi cục trưởng ban hành quyết định công bố.

  2. Nội dung

  a) Phạm vi xây dựng và chuyển đổi

  - Phạm vi xây dựng, chuyển đổi HTQLCL từ tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng theo phiên bản TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các phòng chuyên môn thuộc Chi cục theo Kế hoạch này phải bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến việc thực hiện TTHC đối với các tổ chức, cá nhân liên quan chức năng quản lý nhà nước được giao thẩm quyền giải quyết theo quy định. Việc thực hiện các Quy trình ISO phải gắn với việc quản lý chặt chẽ các hoạt động giải quyết công việc nội bộ và bảo đảm sự phối hợp giữa các phòng; từng bước xây dựng chuẩn hóa, quy chế hóa, công khai hóa, điện tử hóa ISO đối với các quy trình giải quyết công việc, bảo đảm yêu cầu hệ thống hóa, tin học hóa, tiêu chuẩn hóa Quy trình ISO, các biểu mẫu, giấy tờ hành chính được áp dụng thống nhất, đồng bộ.

  - Thông tư số 26/2014/TT-BKHCN ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định chi tiết thi hành quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ (Điểm b, Khoản 2, Ðiều 6 quy định về đối tượng xây dựng, áp dụng HTQLCL); Chi cục trưởng thống nhất chỉ đạo 100% các phòng chuyên môn có chức năng tham mưu, giải quyết TTHC thuộc đối tượng phải xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và chuyển đổi áp dụng phù hợp phiên bản TCVN ISO 9001:2015 theo Kế hoạch này.

  - Quá trình xây dựng, chuyển đổi HTQLCL từ tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng theo phiên bản TCVN ISO 9001:2015 phải bảo đảm yêu cầu có sự tham gia của người đứng đầu các phòng chuyên môn và các cá nhân có liên quan; bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm, đồng bộ; phải có sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên giữa đại diện lãnh đạo HTQLCL của từng phòng chuyên môn với đơn vị tư vấn (nếu có); sự đôn đốc, kiểm tra thường xuyên, đánh giá định kỳ của cơ quan quản lý HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 trong quá trình chuyển đổi, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý hành chính nhà nước.

  b) Thời gian xây dựng, chuyển đổi HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015

  Cuối tháng 5 năm 2018: xây dựng mới và chuyển đổi áp dụng theo TCVN ISO 9001:2015 (do đơn vị tư vấn QM & T hướng dẫn, thực hiện).

  c) Quy trình các bước chuyển đổi HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

  3. Tổ chức thực hiện

  a) Giao Ban chỉ đạo ISO 9001 chủ trì, tham mưu triển khai thực hiện các nội dung chuyển đổi của Kế hoạch này, đôn đốc, nhắc nhở, đánh giá định kỳ hoặc kiểm tra đột xuất các phòng chuyên môn.

  b) Giao phụ trách kế toán chủ động tham mưu lãnh đạo Chi cục dự toán kinh phí thực hiện công tác ISO 9001:2015 theo quy định. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, chủ động liên hệ Sở Tài chính để được hướng dẫn nghiệp vụ về kinh phí thực hiện ISO.

  c) Trưởng các phòng chuyên môn chịu trách nhiệm với vai trò là người đứng đầu về thực hiện quản lý hành chính nhà nước; chủ động, tích cực triển khai, kịp thời thực hiện các nội dung thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

  Trên đây là Kế hoạch chuyển đổi Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 sang áp dụng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động hành chính nhà nước tại Chi cục Văn thư - Lưu trữ; Chi cục đề nghị Trưởng các phòng chuyên môn nghiêm túc triển khai, tích cực phối hợp thực hiện có hiệu quả./.

  Quyết định số 10A/QĐ-CCVTLT

Lượt xem: 2442