Danh sách văn bản: Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Tìm kiếm văn bản

Tên loại và Số ký hiệu Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung
Công văn số 133/CCVTLT-QL 26-06-2020 Chi cục VT- LT
Công văn số 132/CCVTLT-QL 26-06-2020 Chi cục VT- LT
Báo cáo số 129/BC-CCVTLT 23-06-2020 Chi cục VT- LT
Công văn số 59/CCVTLT-QL 31-03-2020 Chi cục VT- LT
Công văn số 58/CCVTLT-QL 31-03-2020 Chi cục VT- LT
Công văn số 46/CCVTLT-QL 17-03-2020 Chi cục VT- LT
Công văn số 43/CCVTLT-QL 13-03-2020 Chi cục VT- LT
Quyết định số 06/QĐ-CCVTLT 18-02-2020 Chi cục VT- LT
Kế hoạch số 22/KH-CCVTLT 31-01-2020 Chi cục VT- LT
Kế hoạch số 11/KH-CCVTLT 10-01-2020 Chi cục VT- LT
Công văn số 17/CCVTLT-QL 17-01-2020 Chi cục VT- LT
Công văn số 344/CCVTLT-QL 18-12-2019 Chi cục VT- LT
Báo cáo số 320/BC-CCVTLT 26-11-2019 Chi cục VT- LT
Báo cáo số 305/BC-CCVTLT 08-11-2019 Chi cục VT- LT
Thông báo số 236/TB-CCVTLT 11-09-2019 Chi cục VT- LT