Chi tiết tin

 • Về việc báo cáo tình hình chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng giai đoạn 1975 - 2015 và thu thập hồ sơ, tài liệu giai đoạn 2016 -2022 [24-07-2023]

  Ngày 24 tháng 7 năm 2023, Sở Nội vụ phát hành Công văn số 3767/SNV-CCVTLT về việc báo cáo tình hình chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng giai đoạn 1975 - 2015 và thu thập hồ sơ, tài liệu giai đoạn 2016 -2022

  Thực hiện Quyết định số 5663/QĐ-UBND ngày 24 tháng 10 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Đề án chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng của cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1975 - 2015 và Quyết định số 164/QĐ-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2023 về việc phê duyệt chủ trương điều chỉnh (gia hạn) thời gian thực hiện Đề án, thời gian hoạt động, kinh phí của Ban Chỉ đạo, Tổ Chuyên viên giúp việc triển khai thực hiện Đề án chỉnh lý tài liệu tồn đọng các cơ quan hành chính nhà nước Thành phố giai đoạn 2013 - 2020 thành giai đoạn 2013 - 2025, Sở Nội vụ đề nghị sở, ban, ngành, quận, huyện và Thành phố Thủ Đức (gọi chung là cơ quan, tổ chức) báo cáo (theo Mẫu đính kèm) như sau:

  1. Tình hình thực hiện chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng giai đoạn 1975 - 2015 của cơ quan, tổ chức

  - Các cơ quan được Ủy ban nhân dân Thành phố cấp kinh phí chỉnh lý từ năm 2018 đến 2022 (theo Quyết định số 5663/QĐ-UBND).

  - Các cơ quan, đơn vị tự cân đối nguồn kinh phí để thực hiện chỉnh lý.

  2. Tình hình lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan giai đoạn 2016 - 2022.

  3. Trên cơ sở báo cáo của các cơ quan, tổ chức; Chi cục Văn thư - Lưu trữ sẽ tiến hành khảo sát ngẫu nhiên, tổng hợp báo cáo và tham mưu Sở Nội vụ trình Ủy ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết.

  Sở Nội vụ đề nghị các cơ quan, tổ chức gửi báo cáo về Chi cục Văn thư - Lưu trữ (địa chỉ mail ccvtlt.snv@tphcm.gov.vn) trước ngày 31 tháng 8 năm 2023 để tổng hợp./.

  Công văn số 3767/SNV-CCVTLT

  Công văn số 3767/SNV-CCVTLT (đính kèm file word)

   

Lượt xem: 1492

Tin khác