Danh sách văn bản: Sở Nội vụ

Tìm kiếm văn bản

Tên loại và Số ký hiệu Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung
Công văn số 3609/SNV-CCVTLT 27-08-2020 Sở Nội vụ
Công văn số 3608/SNV-CCVTLT 27-08-2020 Sở Nội vụ
Thông báo số 3018/TB-SNV 27-07-2020 Sở Nội vụ
Báo cáo số 2710/BC-SNV 03-07-2020 Sở Nội vụ
Hướng dẫn số 3043/HD-SNV 06-08-2019 Sở Nội vụ
Công văn số 967/SNV-CCVTLT 16-03-2020 Sở Nội vụ
Kế hoạch số 404/KH-SNV 10-02-2020 Sở Nội vụ
Công văn số 376/SNV-CCVTLT 06-02-2020 Sở Nội vụ
Kế hoạch số 357/KH-SNV 05-02-2020 Sở Nội vụ
Kế hoạch số 299/KH-SNV 03-02-2020 Sở Nội vụ
Kế hoạch số 281/KH-SNV 31-01-2020 Sở Nội vụ
Kế hoạch số 198/KH-SNV 17-01-2020 Sở Nội vụ
Báo cáo số 113/BC-SNV 13-01-2020 Sở Nội vụ
Công văn số 127/SNV-CCVTLT 14-01-2020 Sở Nội vụ
Báo cáo số 5411/BC-SNV 31-12-2019 Sở Nội vụ