Danh sách văn bản: Sở Nội vụ

Tìm kiếm văn bản

Tên loại và Số ký hiệu Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung
Tờ trình số 639/TTr-SNV 26-02-2021 Sở Nội vụ
Công văn số 488/SNV-CCVTLT 09-02-2021 Sở Nội vụ
Kế hoạch số 482/KH-SNV 09-02-2021 Sở Nội vụ
Công văn số 419/SNV-CCVTLT 04-02-2021 Sở Nội vụ
Kế hoạch số 420/KH-SNV 04-02-2021 Sở Nội vụ
Báo cáo số 331/BC-SNV 27-01-2021 Sở Nội vụ
Công văn số 267/SNV-CCVTLT 21-01-2021 Sở Nội vụ
Kế hoạch số 66/KH-SNV 07-01-2021 Sở Nội vụ
Báo cáo số 5391/BC-SNV 25-12-2020 Sở Nội vụ
Thông báo số 4845/TB-SNV 18-11-2020 Sở Nội vụ
Kế hoạch số 4259/KH-SNV 08-10-2020 Sở Nội vụ
Hướng dẫn số 4258/HD-SNV 08-10-2020 Sở Nội vụ
Hướng dẫn 232/HD-SNV 20-01-2016 Sở Nội vụ
Công văn số 3951/SNV-CCVTLT 18-09-2020 Sở Nội vụ
Thông báo số 3652/TB-SNV 31-08-2020 Sở Nội vụ