Chi tiết tin

 • Về thẩm định tài liệu hết giá trị tại Ủy ban nhân dân Quận 4 [13-07-2016]

  Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân Quận 4 tại Công văn số 1915/UBND-NC ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về việc đề nghị thẩm định tài liệu hết giá trị

  Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân Quận 4 tại Công văn số 1915/UBND-NC ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân Quận 4 về việc đề nghị thẩm định tài liệu hết giá trị;

  Ngày 11 tháng 7 năm 2016, Chi cục Văn thư - Lưu trữ tiến hành thẩm định tại Kho Lưu trữ của Ủy ban nhân dân Quận 4, địa chỉ số 05 Đoàn Như Hài, Phường 12, Quận 4.  Theo đó, Danh mục tài liệu hết giá trị đề nghị thẩm định là hồ sơ chứng thực bản sao từ bản chính từ năm 2009 đến năm 2013; hồ sơ chứng thực chữ ký từ năm 2007 đến năm 2012; hồ sơ chứng thực chữ ký người dịch từ năm 2007 đến năm 2012.

  Căn cứ Điều 18 và 28 Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13; Thông tư số 13/2011/TT-BNV ngày 24 tháng 10 năm 2011 của Bộ Nội vụ quy định về thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu hình thành trong hoạt động của Ủy ban nhân dân tỉnh, Thành phố; Điều 14, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, với tổng số hồ sơ đề nghị hủy là 68 mét giá.

  Tổ thẩm định (Chi cục Văn thư - Lưu trữ) hoàn tất Biên bản thẩm định trình Sở Nội vụ xem xét, giải quyết./.

Lượt xem: 4606

Tin khác