Chi tiết tin

 • Góp ý dự thảo quyết định giao ký thừa ủy quyền [07-08-2018]

  Ngày 23 tháng 7 năm 2018, Sở Nội vụ phát hành Công văn số 2726/SNV-CCVTLT gửi Ủy ban nhân dân Quận 3 về việc góp ý dự thảo quyết định giao ký thừa ủy quyền.

  Sở Nội vụ nhận được Công văn số 1356/UBND ngày 26 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Quận 3 về việc lấy ý kiến về ký thừa ủy quyền;

  Căn cứ Khoản 1, Điều 6 Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 2 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư; Hướng dẫn số 02/HD-SNV ngày 20 tháng 3 năm 2014 của Sở Nội vụ Thành phố về ký thừa ủy quyền đối với Trưởng phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện; Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

  1. Thống nhất với sự cần thiết giao ký thừa ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 3 đối với Trưởng các phòng chuyên môn.

  2. Về nội dung và thể thức trình bày văn bản giao ký thừa ủy quyền

  Đề nghị Ủy ban nhân dân Quận 3 nghiên cứu và thực hiện theo Hướng dẫn số 02/HD-SNV, cụ thể về nội dung dự thảo Quyết định cần điều chỉnh:

  - Tại thể thức trích yếu nội dung văn bản cần điều chỉnh: Về việc giao ký thừa ủy quyền đối với Trưởng phòng…

  - Tại Điều 1 điều chỉnh: Giao Trưởng phòng….ký thừa ủy quyền…

  - Tại Điều 2 điều chỉnh: Cần quy định cụ thể các loại văn bản và nội dung giao ký thừa ủy quyền.

  Sở Nội vụ phúc đáp đến Ủy ban nhân dân Quận 3 để nghiên cứu thực hiện./.

  Công văn số 2726/SNV-CCVTLT

Lượt xem: 2355

Tin khác