Chi tiết tin

 • Phúc đáp Sở Du lịch về giao ký thừa ủy quyền [22-06-2021]

  Ngày 18 tháng 6 năm 2021, Sở Nội vụ phát hành Công văn số 2324/SNV-CCVTLT về việc giao ký thừa ủy quyền theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

  Phúc đáp Công văn số 780/SDL-VP ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Sở Du lịch về việc hỗ trợ pháp lý liên quan đến ủy quyền ký các văn bản có liên quan đến hồ sơ thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch, Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

  Việc giao ký thừa ủy quyền được quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư: “Trong trường hợp đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể ủy quyền cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc cơ cấu tổ chức của mình ký thừa ủy quyền một số văn bản mà mình phải ký. Việc giao ký thừa ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản, giới hạn thời gian và nội dung được ủy quyền. Người được ký thừa ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác ký. Văn bản ký thừa ủy quyền được thực hiện theo thể thức và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức ủy quyền”.

  Trường hợp Giám đốc Sở Du lịch giao Trưởng phòng Quản lý Lữ hành ký thừa ủy quyền một số văn bản theo dự thảo Quyết định là phù hợp với quy định hiện hành; tuy nhiên, dự thảo Quyết định cần bổ sung một số nội dung sau:

  Tại khoản 2 Điều 1 - Thời gian ủy quyền: cần giới hạn thời gian nhất định, ghi cụ thể thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc (kể từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm).

  Tại Điều 2 - Quy định trách nhiệm ký văn bản: cần nghiên cứu và điều chỉnh phù hợp với quy định tại khoản 5 Điều 13 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

  Về thể thức ghi quyền hạn ký thừa ủy quyền như sau:

  TUQ. GIÁM ĐỐC

  TRƯỞNG PHÒNG QUẢN LÝ LỮ HÀNH

  (Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

  Sở Nội vụ phúc đáp đến Sở Du lịch nghiên cứu thực hiện./.

  Công văn số 2324/SNV-CCVTLT

Lượt xem: 1242

Tin khác