Chi tiết tin

 • Phúc đáp Sở Tư pháp về Chủ tịch UBND phường ủy quyền cho công chức Tư pháp - Hộ tịch ký chứng thực [23-06-2021]

  Ngày 23/6/2021, Sở Nội vụ phát hành Công văn số 2388/SNV-CCVTLT để phúc đáp Sở Tư pháp về Chủ tịch UBND phường ủy quyền cho công chức Tư pháp - Hộ tịch ký chứng thực.

  Công văn phúc đáp có nội dung:

  Phúc đáp Công văn số 2415/STP-BTTP ngày 09 tháng 6 năm 2021 của Sở Tư pháp về việc đề nghị hướng dẫn thủ tục ủy quyền cho công chức Tư pháp - Hộ tịch ký chứng thực, Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

  1. Về đối tượng được ủy quyền

  Khoản 3 Điều 18 Nghị định số 33/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Nghị quyết số 131/2020/NQ-QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh quy định: "Chủ tịch phường được ủy quyền cho công chức giữ chức danh Tư pháp - Hộ tịch thực hiện ký chứng thực và đóng dấu của Ủy ban nhân dân phường đối với việc chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản theo quy định của pháp luật”.

  Như vậy, về đối tượng được ủy quyền là công chức giữ chức danh Tư pháp - Hộ tịch của Ủy ban nhân dân phường thuộc các quận và thành phố Thủ Đức.

  2. Về điều kiện và thể thức ký thừa ủy quyền

  a) Về điều kiện ủy quyền

  Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công tác văn thư quy định: “…Việc giao ký thừa ủy quyền phải được thực hiện bằng văn bản, giới hạn thời gian và nội dung được ủy quyền. Người được ký thừa ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác ký. Văn bản ký thừa ủy quyền được thực hiện theo thể thức và đóng dấu hoặc ký số của cơ quan, tổ chức ủy quyền”.

  Trên cơ sở các quy định nêu trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường xem xét về điều kiện, tiêu chuẩn quy định của công chức Tư pháp - Hộ tịch và ban hành quyết định ủy quyền cụ thể cho công chức trực tiếp làm công tác chứng thực phải có kinh nghiệm từ 3 năm công tác trở lên ở lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch.

  Về thời gian ủy quyền, cần giới hạn thời gian nhất định, ghi cụ thể thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc (kể từ ngày, tháng, năm đến ngày, tháng, năm).

  Việc xác định trách nhiệm ký văn bản được quy định tại khoản 5 Điều 13 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

  b) Về thể thức ghi quyền hạn ký thừa ủy quyền

  Thể thức ghi quyền hạn ký thừa ủy quyền của công chức Tư pháp - Hộ tịch trong việc chứng thực thực hiện theo khoản 7, Mục II, Phần I, Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

  Thể thức ghi quyền hạn ký như sau:

  TUQ. CHỦ TỊCH

  CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

  (Ký tên, đóng dấu UBND phường và ghi rõ họ tên)

  Sở Nội vụ phúc đáp đến Sở Tư pháp./.

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 3445

Tin khác