Chi tiết tin

 • Phúc đáp về xác định thẩm quyền chung, thẩm quyền riêng và việc ký văn bản của Ủy viên Ủy ban nhân dân [18-03-2020]

  Ngày 16 tháng 3 năm 2020, Sở Nội vụ phát hành Công văn số 967/SNV-CCVTLT về việc phúc đáp công văn số 544/UBND ngày 25/2/2020 của UBND Quận Bình Thạnh.

  Sở Nội vụ nhận được Công văn số 544/UBND ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh về việc hướng dẫn xác định thẩm quyền chung, thẩm quyền riêng và việc ký văn bản của Ủy viên Ủy ban nhân dân; Sở Nội vụ có ý kiến như sau:

  1. Việc xác định thẩm quyền theo đề nghị của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh tại khoản 1, 2 của Công văn số 544/UBND, Sở Nội vụ đề nghị Sở Tư pháp rà soát, hướng dẫn Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh.

  2. Việc ký văn bản của Ủy viên Ủy ban nhân dân quận:

  Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư được Chính phủ ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 05 tháng 3 năm 2020, tại thời điểm này Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 của Chính phủ về công tác văn thư và Nghị định số 09/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP đã hết hiệu lực.

  Về quyền hạn ký đối với cơ quan, tổ chức làm việc theo chế độ tập thể được quy định tại khoản 2, Điều 13, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP: “Người đứng đầu cơ quan, tổ chức thay mặt tập thể lãnh đạo ký các văn bản của cơ quan, tổ chức. Cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức được thay mặt tập thể, ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức những văn bản theo ủy quyền của người đứng đầu và những văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách”.

  Như vậy, Nghị định số 30/2020/NĐ-CP không còn quy định: “… thành viên giữ chức vụ lãnh đạo khác được thay mặt tập thể, ký thay người đứng đầu cơ quan, tổ chức những văn bản theo ủy quyền của người đứng đầu và những văn bản thuộc các lĩnh vực được phân công phụ trách”.

  Sở Nội vụ phúc đáp đến Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh để nghiên cứu thực hiện./.

  Công văn số 967/SNV-CCVTLT

Lượt xem: 3252

Tin khác