Chi tiết tin

 • Trao đổi về một số quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ [07-04-2020]

  Ngày 31 tháng 3 năm 2020, Chi cục phát hành Công văn số 59/CCVTLT-QL phúc đáp Công văn số 1245/UBND-NV ngày 30/3/2020 của Ủy ban nhân dân Quận Thủ Đức.

  Chi cục Văn thư - Lưu trữ nhận được Công văn số 1245/UBND ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận Thủ Đức về hỗ trợ, hướng dẫn một số quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2020 của Chính phủ; Chi cục Văn thư - Lưu trữ có ý kiến như sau:

  1. Về ký thừa ủy quyền

  Nghị định số 09/2010/NĐ-CP quy định việc ký thừa ủy quyền: “Trong trường hợp đặc biệt, người đứng đầu cơ quan, tổ chức có thể ủy quyền cho người đứng đầu một đơn vị trong cơ quan, tổ chức ký thừa ủy quyền (TUQ.)…”.

  Ngày 05 tháng 3 năm 2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, trong đó, tại khoản 3 Điều 13 quy định việc ký thừa ủy quyền đã bổ sung đối tượng:“…cơ quan, tổ chức thuộc cơ cấu tổ chức của mình…”.

  Chi cục đang nghiên cứu, xây dựng văn bản đề nghị Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước hướng dẫn cụ thể về phạm vi điều chỉnh của “cơ quan, tổ chức thuộc cơ cấu của mình” quy định tại khoản 3 Điều 13 Nghị định số 30/2020/NĐ-CP.

  Sau khi có hướng dẫn của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Chi cục sẽ tham mưu Sở Nội vụ điều chỉnh Hướng dẫn số 3043/HD-SNV ngày 06 tháng 8 năm 2019 của Sở Nội vụ về thể thức ký văn bản thừa ủy quyền đối với Trưởng phòng chuyên môn được Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện ủy quyền để phù hợp với quy định hiện hành.

  Trong thời gian chờ nghiên cứu, tham mưu sửa đổi văn bản hướng dẫn, Chi cục đề nghị Ủy ban nhân dân Quận Thủ Đức thực hiện ký thừa ủy quyền theo Hướng dẫn số 3043/HD-SNV.

  2. Về tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản

  Khoản 2 Mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 30/2020/NĐ-CP quy định: “… Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản bao gồm tên của cơ quan, tổ chức ban hành văn bản và tên của cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp (nếu có).

  Đối với tên cơ quan, tổ chức chủ quản trực tiếp ở địa phương có thêm tên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương hoặc huyện, quận…”

  a) Theo Luật Tổ chức chính quyền địa phương quy định Ủy ban nhân dân quận, phường được tổ chức theo từng cấp chính quyền ở địa phương, theo đó, tên cơ quan ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân quận, Ủy ban nhân dân phường không ghi tên cơ quan chủ quản, tên Thành phố, tên Quận hoặc địa danh. Ví dụ:

  - Tên cơ quan ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân Quận Thủ Đức:

  ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THỦ ĐỨC

  - Tên cơ quan ban hành văn bản của Ủy ban nhân dân phường Linh Tây:

  ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG LINH TÂY

  b)Tên cơ quan ban hành văn bản của các cơ quan, tổ chức trực thuộc Ủy ban nhân dân quận, ghi tên cơ quan chủ quản là Ủy ban nhân dân quận. Ví dụ:

  UBND QUẬN THỦ ĐỨC

  PHÒNG NỘI VỤ

  UBND QUẬN THỦ ĐỨC

  TRƯỜNG THCS LINH ĐÔNG

  c) Trường hợp ghi thêm tên thành phố; quận, huyện đối với tên cơ quan chủ quản trực tiếp. Ví dụ:

  SỞ NỘI VỤ TP. HỒ CHÍ MINH

  CHI CỤC VĂN THƯ - LƯU TRỮ

  PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ Q.THỦ ĐỨC

  ĐỘI QUẢN LÝ TRẬT TỰ ĐÔ THỊ

  Chi cục Văn thư - Lưu trữ phúc đáp đến Ủy ban nhân dân Quận Thủ Đức để nghiên cứu thực hiện.

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 2224

Tin khác