Chi tiết tin

  • Hướng dẫn số 2332/HD-SNV ngày 08/7/2016 về công tác lưu trữ Sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố [13-07-2016]

    Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Công văn số 11067/VP-PCNC ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố về việc chấn chỉnh thiếu sót, khắc phục hạn chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lưu trữ, bảo quản và khai thác Sổ hộ tịch trên địa bàn Thành phố,

    Ngày 08/7/2016, Sở Nội vụ ban hành Hướng dẫn số 2332/HD-SNV về công tác lưu trữ Sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch tại Ủy ban nhân dân quận, huyện, phường, xã, thị trấn trên địa bàn Thành phố.

    Theo Hướng dẫn, Phòng Tư pháp quận, huyện và Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn có trách nhiệm quản lý, thu thập, chỉnh lý, bảo quản, khai thác, sử dụng Sổ hộ tịch và hồ sơ đăng ký hộ tịch. Phòng Tư pháp quận, huyện và Ủy ban nhân dân phường, xã, thị trấn thực hiện hoàn thành công tác lưu trữ Sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch trước ngày 31 tháng 12 năm 2017 và báo cáo về Phòng Nội vụ tổng hợp và báo cáo về Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

    Để xem chi tiết nội dung Hướng dẫn, vui lòng vào Mục Hệ thống văn bản quản lý của Sở Nội vụ./.

Lượt xem: 5150

Tin khác