Chi tiết tin

 • Về việc ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố [18-08-2023]

  Ngày 15 tháng 8 năm 2023, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định số 3412/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố. Quyết định có nội dung chính như sau:

  Ban hành kèm theo Quyết định này là Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu vào Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố (04 phụ lục kèm theo).

  Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2153/QĐ-UBND ngày 02 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân Thành phố về ban hành Danh mục nguồn tài liệu nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 5249/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2014 của Ủy ban nhân Thành phố về ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu quận, huyện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh; Quyết định số 2801/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân Thành phố về ban hành Danh mục thành phần hồ sơ, tài liệu cơ quan cấp huyện nộp lưu vào Lưu trữ lịch sử Thành phố.

  Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ lịch sử Thành phố, Giám đốc Trung tâm Lưu trữ lịch sử Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

  Mỹ Giang, Chuyên viên Phòng QLVTLT

  Tệp đính kèm

Lượt xem: 1673

Tin khác