Danh sách văn bản: Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Tìm kiếm văn bản

Tên loại và Số ký hiệu Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung
Báo cáo số 10/BC-CCVTLT 17-01-2018 Chi cục VT- LT
Kế hoạch số 09/KH-CCVTLT 17-01-2018 Chi cục VT- LT
Báo cáo số 06A/BC-CCVTLT 08-01-2018 Chi cục VT- LT
Giấy mời số 01/GM-CCVTLT 02-01-2018 Chi cục VT- LT
Giấy mời số 348/GM-CCVTLT 19-12-2017 Chi cục VT- LT
Báo cáo số 344/BC-CCVTLT 15-12-2017 Chi cục VT- LT
Công văn số 333/CCVTLT-QL 08-12-2017 Chi cục VT- LT
Giấy mời số 330/GM-CCVTLT 07-12-2017 Chi cục VT- LT
Thông báo số 329/TB-CCVTLT 06-12-2017 Chi cục VT- LT
Giấy mời số 324/GM-CCVTLT 04-12-2017 Chi cục VT- LT
Công văn số 322/CCVTLT-HCTH 29-11-2017 Chi cục VT- LT
Công văn số 320/CCVTLT-HCTH 28-11-2017 Chi cục VT- LT
Công văn số 319/CCVTLT-HCTH 28-11-2017 Chi cục VT- LT
Báo cáo số 315/BC-CCVTLT 27-11-2017 Chi cục VT- LT
Giấy mời số 314/GM-CCVTLT 27-11-2017 Chi cục VT- LT