Danh sách văn bản: Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Tìm kiếm văn bản

Tên loại và Số ký hiệu Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung
Giấy mời số 312/GM-CCVTLT 21-11-2017 Chi cục VT- LT
Công văn số 297/CCVTLT-QL 07-11-2017 Chi cục VT- LT
Giấy mời số 293/GM-CCVTLT 06-11-2017 Chi cục VT- LT
Báo cáo số 292/BC-CCVTLT 03-11-2017 Chi cục VT- LT
Công văn số 285/CCVTLT-QL 31-10-2017 Chi cục VT- LT
Giấy mời số 278/GM-CCVTLT 17-10-2017 Chi cục VT- LT
Báo cáo số 277/BC-CCVTLT 11-10-2017 Chi cục VT- LT
Công văn số 264/CCVTLT-QL 26-09-2017 Chi cục VT- LT
Giấy mời số 263/GM-CCVTLT 25-09-2017 Chi cục VT- LT
Công văn số 232/CCVTLT-QL 03-08-2017 Chi cục VT- LT
Công văn số 231/CCVTLT-QL 02-08-2017 Chi cục VT- LT
Công văn số 230/CCVTLT-QL 02-08-2017 Chi cục VT- LT
Công văn số 208/CCVTLT-QL 07-07-2017 Chi cục VT- LT
Quyết định số 13/QĐ-CCVTLT 16-06-2017 Chi cục VT- LT
Báo cáo số 200/BC-CCVTLT 04-07-2017 Chi cục VT- LT