Danh sách văn bản: Chi cục Văn thư - Lưu trữ

Tìm kiếm văn bản

Tên loại và Số ký hiệu Ngày ban hành CQ ban hành Trích yếu nội dung
Công văn 189/CCVTLT-HCTH 22-06-2017 Chi cục VT- LT
Công văn số 178/CCVTLT-QL 15-06-2017 Chi cục VT- LT
Công văn số 162/CCVTLT-QL 26-05-2017 Chi cục VT- LT
Thông báo số 161/TB-CCVTLT 26-05-2017 Chi cục VT- LT
Kế hoạch số 159/KH-CCVTLT 24-05-2017 Chi cục VT- LT
Công văn số 153/CCVTLT-QL 19-05-2017 Chi cục VT- LT
Công văn số 103/CCVTLT-QL 12-04-2017 Chi cục VT- LT
Quyết định số 17/QĐ-CCVTLT 30-12-2016 Chi cục VT- LT
Công văn số 39/CCVTLT-QL 14-02-2017 Chi cục VT- LT
Thông báo số 19/TB-CCVTLT 17-01-2017 Chi cục VT- LT
Công văn số 358/CCVTLT-QL 21-12-2016 Hội đồng kiểm tra
Công văn số 335/CCVTLT-QL 09-11-2016 Chi cục VT- LT
Báo cáo số 300/BC-CCVTLT 07-10-2016 Chi cục VT- LT
Công văn số 292/CCVTLT-HCTH 03-10-2016 Chi cục VT- LT
Công văn số 286/CCVTLT-QL 26-09-2016 Chi cục VT- LT