Chi tiết tin

 • Báo cáo hoạt động dịch vụ lưu trữ và điều kiện hoạt động dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ [23-01-2017]

  Ngày 20 tháng 01 năm 2017, Sở Nội vụ ban hành Công văn số 238/SNV-CCVTLT gửi các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ thông báo việc cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và báo cáo hoạt động dịch vụ lưu trữ theo Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ.

  Nội dung chủ yếu của Công văn này, Sở Nội vụ đề nghị các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ thực hiện các công việc như sau:

  - Về cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ: Cá nhân có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh được cấp Giấy chứng nhận kết quả kiểm tra nghiệp vụ lưu trữ năm 2016 và chưa được cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ, có nhu cầu cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ khẩn trương liên hệ với Chi cục Văn thư - Lưu trữ trực thuộc Sở Nội vụ để làm thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

  - Về điều kiện hoạt động dịch vụ chỉnh lý tài liệu lưu trữ: Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, các cá nhân tham gia hoạt động chỉnh lý tài liệu lưu trữ trên địa bàn Thành phố phải có Chứng chỉ hành nghề lưu trữ.

  - Báo cáo hoạt động dịch vụ lưu trữ: Các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho Sở Nội vụ Thành phố (Chi cục Văn thư - Lưu trữ) về việc kết quả hoạt động dịch vụ lưu trữ trong của tổ chức mình (theo Phụ lục); thời hạn gửi báo cáo trước ngày 15 tháng 12 của năm báo cáo.

  Riêng năm 2016, các tổ chức, cá nhân kết quả hoạt động dịch vụ lưu trữ nêu trên trước ngày 15 tháng 02 năm 2017./.

   

            Nguyễn Hải

  http://ccvtlt.sonoivu.hochiminhcity.gov.vn/

Lượt xem: 1436

Tin khác