Chi tiết tin

 • Đề nghị các tổ chức hoạt động dịch vụ lưu trữ báo cáo tình hình hoạt động năm 2020 [23-12-2020]

  Ngày 23 tháng 12 năm 2020, Chi cục Văn thư - Lưu trữ phát hành Công văn số 260/CCVTLT-QL gửi các tổ chức có đăng ký thông tin hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố để báo cáo tình hình hoạt động dịch vụ lưu trữ năm 2020.

  Công văn có nội dung chính như sau:

  Thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ; Thông tư số 02/2020/TT-BNV ngày 14 tháng 7 năm 2020 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2014/TT-BNV.

  Chi cục Văn thư - Lưu trữ đề nghị các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố báo cáo kết quả hoạt động dịch vụ lưu trữ năm 2020 như sau:

  - Nội dung báo cáo hoạt động dịch vụ lưu trữ theo Phụ lục đính kèm.

  - Thời gian chốt số liệu báo cáo: từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm 2020.

  - Thời hạn gửi báo cáo: trước ngày 10 tháng 01 năm 2021, gửi đến Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố (địa chỉ Tầng 6, tòa nhà IPC, số 1489 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7; điện thoại số 37.760.692; hộp thư điện tử: ccvtlt.snv@tphcm.gov.vn).

  Đề nghị các tổ chức, cá nhân hợp tác thực hiện./.

  Công văn số 260/CCVTLT-QL

Lượt xem: 1240

Tin khác