Chi tiết tin

 • Kế hoạch Kiểm tra hoạt động dịch vụ lưu trữ [29-12-2017]

  Ngày 26 tháng 12 năm 2017, Sở Nội vụ Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch số 5075/KH-SNV về việc tổ chức kiểm tra hoạt động dịch vụ lưu trữ.

  Theo đó, Kế hoạch có nội dung:

  Nhằm tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động dịch vụ lưu trữ của các tổ chức cung cấp dịch vụ lưu trữ; Giúp phát hiện và kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn bổ sung các điểm còn thiếu sót, chưa phù hợp với quy định trong hoạt động dịch vụ lưu trữ; Để hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố đúng quy định, đạt hiệu quả và nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ lưu trữ; Thông qua kết quả kiểm tra là cơ sở thực tế để tham mưu, đề xuất các phương án nhằm quản lý hoạt động dịch vụ lưu trữ tốt hơn.

  1. Về đối tượng kiểm tra: Kiểm tra chất lượng hoạt động dịch vụ lưu trữ của các tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ lưu trữ trong thời gian thực hiện cung cấp dịch vụ lưu trữ cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố.

  2. Về nội dung và thời gian kiểm tra

  2.1. Nội dung kiểm tra

  a) Kiểm tra hồ sơ:

  - Hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu trữ (Bảo quản, chỉnh lý, tu bổ, khử trùng, khử axit, khử nấm mốc, số hóa tài liệu lưu trữ không thuộc danh mục bí mật nhà nước; nghiên cứu, tư vấn, ứng dụng khoa học và chuyển giao công nghệ lưu trữ).

  - Phương án thực hiện dịch vụ lưu trữ.

  - Danh sách lao động thực hiện dịch vụ lưu trữ.

  - Quy trình thực hiện hoạt động dịch vụ lưu trữ.

  b) Kiểm tra thực tế về chất lượng, hiệu quả cung cấp dịch vụ lưu trữ tại địa điểm thực hiện dịch vụ lưu trữ.

  c) Hồ sơ, tài liệu sau khi được chỉnh lý phải đáp ứng các nội dung chủ yếu sau: có Mục lục hồ sơ (Mục lục hồ sơ bảo quản có thời hạn và Mục luc hồ sơ bảo quản vĩnh viễn); có cơ sở dữ liệu và công cụ thống kê, tra cứu; có Danh mục tài liệu loại ra của phông hoặc khối tài liệu chỉnh lý; hồ sơ bảo quản vĩnh viễn phải đánh số tờ, ghi Mục lục văn bản và Chứng từ kết thúc.

  2.2. Thời gian kiểm tra

  a) Thời gian: Trong thời gian các tổ chức, cá nhân thực hiện hợp đồng cung cấp dịch vụ lưu trữ cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn Thành phố.
  b) Địa điểm: Tại địa điểm trực tiếp tổ chức, thực hiện dịch vụ lưu trữ.

  3. Thành lập Tổ kiểm tra: Gồm lãnh đạo và công chức Chi cục Văn thư - Lưu trữ được cơ cấu Tổ trưởng, Tổ phó và thành viên Tổ kiểm tra./. 

  Kế hoạch số 5075/KH-SNV

Lượt xem: 1666

Tin khác