Chi tiết tin

 • Báo cáo tình hình hoạt động dịch vụ lưu trữ năm 2018 [10-12-2018]

  Ngày 10 tháng 12 năm 2018, Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh phát hành Công văn số 265/CCVTLT-QL gửi các tổ chức hoạt động dịch vụ lưu trữ có đăng ký thông tin hoạt động dịch vụ lưu trữ tại Thành phố đề nghị báo cáo tình hình hoạt động dịch vụ lưu trữ năm 2018.

  Theo đó, Công văn có nội dung chủ yếu:

  Thực hiện Thông tư số 09/2014/TT-BNV ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ; Hướng dẫn số 3612/HD-SNV ngày 23 tháng 9 năm 2015 của Sở Nội vụ về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

  Chi cục Văn thư - Lưu trữ Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị 16 tổ chức đã đăng ký thông tin hoạt động dịch vụ lưu trữ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả hoạt động dịch vụ lưu trữ năm 2018 (thời điểm báo cáo số liệu hoạt động tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 năm 2018) về Chi cục Văn thư - Lưu trữ trước ngày 25 tháng 12 năm 2018 (Mẫu báo cáo kèm theo). Địa chỉ: Tầng 6, tòa nhà IPC, số 1489 Đại lộ Nguyễn Văn Linh, phường Tân Phong, Quận 7; điện thoại số 08 37.760.692 (Phòng Quản lý Văn thư - Lưu trữ); số fax 08 37.760.684 hoặc địa chỉ email ccvtlt.snv@tphcm.gov.vn.

  Công văn số 265/CCVTLT-QL

  Mẫu báo cáo

  Mỹ Giang, Chuyên viên Phòng QLVTLT

Lượt xem: 2495

Tin khác